Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
SEKRETARIAT KATEDRY:
80-952 Gdańsk,ul. Bażyńskiego 4
tel. (058) 523 65 16
fax (058) 523 65 05
e-mail: geomorfologia@univ.gda.pl
Strona główna

Zespół

Badania

Seminaria i specjalność

Pingo

Linki

Geografia

UG

Obszarem badawczym pracowników Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu jest strefa brzegowa południowego Bałtyku oraz Pojezierza Południowobałtyckie. Podstawowe zagadnienia poruszane w pracach badawczych Katedry to geomorfologia i paleogeografia obszaru, dynamika strefy brzegowej, badania osadów jeziornych, a także metodyka datowań osadów czwartorzędowych (TL, Pb-210, Cs-137).

Katedra dysponuje sprzętem do wierceń geologicznych umożliwiającym pracę w terenie oraz laboratorium geochronologicznym, sedymentologicznym i geochemicznym. Na wyposażenie Katedry składa się m.in.:

  • zestaw wiertniczy z napędem spalinowym (Eijkelkamp)
  • ręczne zestawy wiertnicze do utworów organicznych i mineralnych o różnej spoistości (Eijkelkamp)
  • urządzenia do poboru nieskonsolidowanych osadów jeziornych (zestaw wiertniczy Beeker firmy Eijkelkamp oraz własne konstrukcje)
  • próbnik typu Van Veen'a do poboru osadów powierzchniowych
  • zestawy do analizy sitowej uziarnienia
  • aparatura do pomiaru termoluminescencji
  • spektrometr gamma do pomiarów aktywności radionuklidów
  • spektrometr alfa do pomiarów aktywności radionuklidów
Granty i programy badawcze realizowane w Katedrze (2005-2010):

Korelacja podstawowych profili lessowych Ukrainy na podstawie dat luminescencyjnych - grant zespółowy N N306 474138 - 2010-2013

Geochemiczny zapis zmian paleośrodowiskowych w rocznie laminowanych osadach jeziora Szurpiły - grant zespołowy N N306 009337 - 2009-2011

Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w rocznie laminowanych osadach jezior północnej Polski (TRANSECT-PL); grant zespołowy N N306275635 - 2008/2011

Zróżnicowanie procesów sedymentacji rocznie laminowanych osadów w jeziorze Szurpiły - grant BW/G110-5-0227-9

Northern Polish Lake Research (NORPOLAR) - a start-up project for a Polish-German lake study group; grant zespołowy DFG/46/2007 - 2007/2010

Wpływ kierunków transportu glacjalnego na zróżnicowanie składu petrograficznego glin morenowych; grant indywidualny BW UG - 2007

Laminowane osady jeziorne w północnej Polsce - możliwości wykorzystania w badaniach paleoklimatycznych i paleoekologicznych; grant indywidualny BW 1520-5-0073-6 (2006/2007)

Zróżnicowanie składu petrograficznego glin morenowych modyfikowane ich zwietrzeniem; grant indywidualny BW UG - 2006

Warunki występowania laminowanych osadów jeziornych w północnej Polsce i ocena ich przydatności do badań paleogeograficznych; grant zespołowy BW 1230-5-0107-5 (2005)

System abrazyjno- akumulacyjny strefy brzegowej i przybrzeżnej mierzei Sarbsko i Łebsko; grant indywidualny BW UG - 2005

Aktualizacja strony: