Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
SEKRETARIAT KATEDRY:
80-952 Gdańsk,ul. Bażyńskego 4
tel. (058) 523 65 16
fax (058) 523 65 05
e-mail: geomorfologia@univ.gda.pl

AKTUALNOŚCI
Godziny konsultacji pracowników Katedry
Strona www projektu CLIMPOL
Strona www projektu DATERR
Informacja o naborze na seminarium licencjackie z geomorfologii
Tematyka prac licencjackich z geomorfologii


Strona główna

Zespół

Badania

Seminaria i specjalność

Pingo

Linki

Geografia

UG

logo Początki Katedry sięgają roku 1959, kiedy to w Katedrze Geografii Fizycznej WSP w Gdańsku kierowanej przez Prof. dr Kazimierza Łomniewskiego utworzono Zakład Geomorfologii. Do roku 1970 kierownikiem Zakładu był Prof. dr hab. Bolesław Augustowski. Podjęto wówczas szereg prac naukowo-badawczych, których charakter ewoluował wraz z rozwojem jednostki. W pierwszym okresie prace skupiały się wokół zdjęcia geomorfologicznego Pojezierza Kaszubskiego oraz morfologii i genezy pradolin północnego skłonu Pomorza. Z czasem zakres prac rozszerzył się o badania osadów jeziornych i sieci dolinnej Pomorza.
Z chwilą utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1970 powstał Instytut Geografii UG z Zakładem Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu pod kierownictwem doc. dr hab. Bogusława Rosy. Prowadzono wówczas szerokie prace badawcze dotyczące struktury pokrywy osadowej dna południowego Bałtyku oraz kontynuowano wcześniejszą tematykę badawczą.
Kolejne zmiany strukturalne nastąpiły w 1982 roku, kiedy Instytut Geografii UG przekształcono w strukturę samodzielnych katedr i zakładów. Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu przekształcono w Katedrę Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, pod kierownictwem Prof. dr hab. Bogusława Rosy, który pełnił tę funkcję do roku 1996. Profil badawczy Katedry poszerzył się o zagadnienia chronostratygrafii neoplejstocenu przy zastosowaniu metody TL, badania struktury i wieku moren czołowych oraz badania paleogeograficzne na podstawie analiz palinologicznych i okrzemkowych.
Po przejściu Prof. Bogusława Rosy na emeryturę kierownictwo Katedry objął dr hab. Prof. UG Roman Gołębiewski. W tym okresie kontynuowano wcześniej podjęte badania, ze szczególnym naciskiem na datowania TL osadów lessowych oraz wielowskaźnikowe badania osadów jeziornych. Zapoczątkowano również badania petrograficzne glin morenowych Pobrzeża Kaszubskiego.
W roku 2005 Katedra weszła ponownie w skład Instytutu Geografii UG, a w roku 2008 kierownictwo Katedry objął Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz.

Aktualizacja strony: